Bảng giá
Dịch vụ lưu trữ Cloud
3 ngày
39.000đ

7 ngày
49.000đ

14 ngày
79.000đ

35 ngày
110.000đ
FaceID
(Giá chỉ áp dụng 1 tháng)
15 FaceID
Miễn phí

50 FaceID
50.000đ

500 FaceID
200.000đ

50.000 FaceID
500.000đ